logo-mini
درب با درون اسکلتی

انواع درب

انواع درب

در

جزئي از ساختمان كه با باز و بسته شدن، فضا هاي مختلف داخلي و خارجي را به يكديگر مرتبط و يا مجزا مينمايد و امكان دسترسي و در بعضي موارد عبور نور و تبادل هوا را ممكن يا ناممكن مي نمايد. لذا در را مـي تـوان ديـوار مـوقتي خواند كه در درگاهي قرار ميگيرد و آن را ميتوان براي ايجاد دسترسي، باز كرد و براط حفظ حريم خصوصـي و ايمنـي بست.

ويژگيهاي در

1- مقاومت و پايداري در برابر ضربات و آسيب هاي ناشي از باز و بسته شدن
2 -حفظ حريم خصوصي داخلي و ايجاد ايمني
3 -عايق بودن در مقابل حرارت و صوت
4 -حفظ محيط در مقابل نفوذ باد و باران

اجزاء در

1- لنگه : قسمتي از در يا پنجره كه در چارچوب قرار ميگيرد و معمولاً متحرك است.
2- چارچوب : قابي است كه لنگه در يا پنجره (اعم از ثابت يا بازشو)در آن قرار ميگيرد.
3- آستانه : قسمت پائيني قاب در كه اكثراً براي درهاي ورودي و سرويس  ها پيش بيني ميشود.
4- كتيبه : قسمتي از در يا پنجره كه در بالاي در قرار ميگيرد و ممكن است بازشو يا ثابت باشد.
5- وادار : تقسيم كننده لنگه در يا پنجره به دو يا چند قسمت كه براي كوچك كردن ابعاد شيشه يا زيبايي نيـز پـيش بيني شود.
6- بائو : وادار عمودي طرفين در يا پنجره كه قفل و لولا نيز به آن متصل و يا درون آن قرار ميگيرد.
7- قيدهاي فوقاني و تحتاني : وادارهاي بالا و پائين در را گويند.
8- تنكه : قسمت صفحه مانندي از در كه مابين دو وادار قرار ميگيرد.
9- پاخور : يال پائيني لنگه در كه معمولاً پهنتر از يال هاي جانبي بوده و به منظور جلوگيري از صدمه ديدن در از ضـربه پيش بيني ميشود.
10- شيشه خور : قسمتي از يال هاي در است كه شيشه بر روي آن تكيه ميكند

11- دماغه : قسمتي از لنگه در يا پنجره كه روي نماي قاب قرار ميگيرد و بالعكس، قسمتي از قاب كه در نما روي لنگه در قرار ميگيرد. دماغه جهت جلوگيري از نفوذ هوا به داخل و هـمچنـين حركـت بـيش از انـدازه لنگـه در پـيش بينـي ميشود.

12- زهوار : قسمتي از در كه به منظور زينت يا درزگيري و يا سهولت نصب شيشه بر روي در يا پنجره نصب ميشود.

13- يراق : قسمتي از لوازم در است كه به منظور باز و بسته شدن و قفل كردن درمانند لولا، دستگيره، شب بند و… بـه كار ميرود

انواع در

انواع در از لحاظ محل قرارگيري

1- درهاي خارجي : مانند درهاي ورودي ساختمان ها كه بايد در مقابل شرايط جوي مقاوم باشند.
2-درهاي داخلي : اين نوع درها وظيفه ارتباط بين فضا هاي داخلي ساختمان را به عهده دارند.

در از لحاظ جهت بازشو

1- درهاي راست : درهايي كه با دست راست باز ميشوند.
2- درهاي چپ : درهايي كه با دست چپ باز ميشوند.

معمولاً بازشو درها به طرف داخل است به جز محلهايي كـه از 20 نفـر بيشـتر داشـته باشـند، كـه در اين صورت به طرف خارج باز ميشوند

انواع در از لحاظ مصالح

1- درهاي چوبي : معمولاً براي فضا هاي داخلي مورد استفاده قرار ميگيرند.
2- درهاي فولادي : باتوجه به استحكام، معمولاً به عنوان درهاي خارجي و ورودي ساختمان به كار ميروند.
3- درهاي آلومينيومي : باتوجه به مقاومت زيادي كه در برابـر رطوبـت دارنـد، معمـولاً در فضـاهاي مرطـوب بـه كـار
ميروند.
4- درهاي شيشهاي : اين درها كه از شيشه هاي ضخيم وآبديده ساخته شده اند، معمولاً در فضاهاي تجاري و اداري و در مكانهايي كه حفظ محرميت داخلي مورد نظر نباشد، پيش بيني ميشوند.
5- درهاي پلاستيكي : اين درها با مقاطع P.V.Cبيشتر در مكان هاي مرطوب پيشنهاد مي شوند.

انواع در از لحاظ طریقه بازشو

ابعاد و اندازه درها

عرض در به حجم فضا يا محيطي كه به وسيله آن محدود ميشود و عوامل و تعـداد افـرادي كـه از آن عبـور مـيكننـد،بستگي دارد. عرض درهاي داخلي ساختمانهاي مسكوني يا اداري معمولاً مابين حداقل 60تا 90سانتيمتـر مـيباشـد.

ارتفاع درها را معمولاً 210سانتيمتر انتخاب مي نمايند و عرض آزاد بـراي عبـور يك نفـر از 60سـانتيمتـر كمتـر انتخـاب نمي شود. براي يك اطاق خواب متوسط عرض در مابين 75تا 85سانتيمتر متغير است. براي سـالن نهـارخوري و پـذيرايي حداقل عرض در 80يا 90سانتيمتر ميباشد.

جزئيات اجرايي ساخت درهاي مسكوني

درهاي چوبي :

براي اينكه دركاملاً در چارچوب قرارگيـرد، قطعـات (وادارهـا – كلاهـك و آسـتانه)را بـه صورت دوراهه درمي آورند. اتصال اين قطعات به يكديگر معمولاً به صورت «كام و زبانهاي » يا «انگشتي» است. كلاهـك چارچوب را از هر طرف حدود 10سانتي متر اضافه ميگيرند تا با ديوار درگيري پيدا كند. بنا بـه محـل مـورد اسـتفاده، چارچوب را با آستانه يا بدون آستانه نصب ميكنند. در صورتيكه كتيبه هم خواسته شود، يك قيد افقي را كه از دو طرف دو راهه شده باشد در قسمت بالاي چارچوب (با فاصله مورد نظر از كلاهك) نصب ميكنند.

لنگه درهاي چوبي را بر حسب اينكه صاف يا تنك هاي باشند به صورت هاي مختلف ميسازند.

الف- درهاي صاف اسكلتي :

لنگه درها اكثراً به صورت توپر ساخته نمي شوند بلكه مابين چارچوب داخلي در (بائوها در طرفين و قيدهاي فوقاني و تحتاني) چارتراش هاي باريكي (قيدهاي فرعي) قرار ميگيرند و به بائوها محكم ميشوند.

نقش آنها جلوگيري از تاب خوردن و تغيير شكل لنگه در خواهد بود. به علاوه باعث سبكتر شدن در نيز هستند. كليه اعضاي اسكلت در به كمك اتصال كام و زبانه و چسب به يكديگرمتصل مي شوند. سپس روي اسكلت را به كمك تخته هاي چند لايي يا فيبر مي پوشانند. قيدهاي فرعي و چارچوب چسب خورده و تخته را به آن مي چسبانند و به كمك پرس مخصوص اين عمل تكميل ميشود

ب_ درهاي صاف شبكه اي :

در ساخت اين گونه درها به جاي قرار دادن قيدهاي فرعي از يك شـبكه چـوبي اسـتفاده ميشود. اين شبكه هاي چوبي يا فيبري توسط چسب چوب و تحت پرس بـا روكـش هـاي چـوبي و چـارچوب در اتصـال يكنواختي خواهند داشت

پ- درهاي صاف توپر :

اين درها با هسته يكپارچه چوبي، تخته نئوپان يا نوارهاي تختـهاي فشـرده، درهـاي سـنگين هستند كه از آنها براي ساختمانهاي عمومي يا ساختمانهاي پر رفت و آمد استفاده ميشود

درهاي چوبي تنكهاي بسيار متنوع هستند زيرا سطح آنها را با تختههاي چوبي يا شيشه پر مي كنند.

تهران استیر تیم تخخصی تولید کننده انواع پله ( پله پیچ ، پله اسپیرال ، پله خاص ، پله دوبلکس و … )

انواع اتصالات درودگري

درهاي فلزي

معمولاً درهاي بزرگ ورودي را به كمك پروفيل هاي مناسب فولادي و ورق ميسازند. به طور كلي اجزاي درهاي فلزي به دو قسمت تقسيم ميشوند.

الف- قاب و وادار كه نقش سازه اي داشته و وزن در را تحمل ميكنـد. لولاهـا بـه ايـن قسـمت از درهـاي فلـزي متصـل مي گردند. اين قسمت معمولاً از پروفيل هاي مختلف با اشكال مخصوص ساخته ميشود. محلهاي تقاطع اين پروفيل ها را با زاويه 45درجه (فارسي بر) بريده و به يكديگر جوش ميدهند.
ب- پركننده ها كه ميتوانند از مصالح متنوعي از جمله ورقه اي فولادي و يا شيشه انتخاب شوند.

موارد اجرايي در نصب چارچوب فلزي

-به منظور ايجاد استقامت براي تحمل ضربه در، چارچوب بايد محكم در ديوارها مهـار شـود. بـراي ايجـاد گيـرداري چارچوب در ديوار از شاخ، پيچ يا جوش استفاده ميشود.

-روي هر طرف وادار حداقل سه شاخ (تسمه فلزي) نصب ميشود.

-در هنگام ديوار چيني، چارچوب را در جاي خود قرار داده و همزمان بـا بـالا آوردن ديـوار داخـل آنرا از مـلات پـر مي نمايند. شاخها را در محل قرار گرفتن لولاها و دستگيره به صورت قرينه در داخل چـارچوب و مـلات ديواركشـي مـي گذارند.

-در مواردي كه چارچوب در فاقد آستانه باشد، اجزاي عمودي چارچوب كه به وسيله آرماتورهايي به يكديگـر وصـل شدهاند بايد در كفسازي مهار شوند.

-اندازهي چارچوب بايد 10 cmبيشتر از ارتفاع در باشد و اين مقـدار در كـفسـازي قـرار داده مـيشـود تـا اسـتحكام بيشتري به وجود آيد.
-معماران ارتفاع چارچوب و عرض آنرا از داخل حساب مي كنند كه در حقيقت اندازه قابل استفاده است. اما در عمل بايد در نقشه ها قيد شود. در غير اين صورت بهتر است در نقشه ها ابعاد حقيقي چارچوب با در نظر گـرفتن طـولي كـه در كفسازي مخفي ميگردد منظور شود.

محل و نحوه نصب چهارچوب در

-محل نصب چارچوب در بر روي ديوارهاي داخلي و خارجي نبايد در گوشه اطاق پيش بينـي شـود. بنـابراين حـداقل 10 cmو در شرايط خاص مانند قرار گرفتن رادياتور و يا كابينت و كمد در پشت در تا 70 cmفاصـله بـراي بهتـر بـاز شدن در و قرار گرفتن در فاصله مناسبي از ديوار الزامي است.
-محل اتصال گچ نازك كاري يا اندود داخلي با چارچوب فلزي يـا چـوبي تـرك برمـيدارد. بـراي رفـع ايـن نقيصـه در چارچوب فلزي چفت و در چارچوب چوبي از روكوب يا فتيله استفاده ميكنند.
-در چارچوب هاي چوبي گاهي به علت كوتاه بودن شاخهاي كلاهك، اتصال چارچوب با ديـوار كامـل نخواهـد شـد و پس از مدتي امكان جدا شدن چارچوب از ديوار وجود دارد. براي جلوگيري از اين نقيصه، تختههايي به نام چـوب مشـته در وسط وادار نصب ميكنند تا مانند شاخ در ديوار قرار گرفته و باعث درگيري بيشتر چارچوب با ديوار گردد.

-در موقع نصب چارچوب ها بايد دقت گردد كه عضو فوقاني چهارچوب هاي هم ارتفاع، تماماً در يك تراز قـرار گيرنـد، به علاوه هر چهارچوب بايد به خودي خود تراز باشد.

در نقاط مرطوب پس از نصب چارچوب، گچ دستي را در نقاطي غير از محل شاخكها، مصرف و با نصب گوه به طور موقت چارچوب را در محل خود ثابت نموده و محل شاخك ها را به وسيله ملات ماسه و سيمان محكم ميكنند.

-پس از نصب چارچوب براي جلوگيري از دوباره كاري، با ريسمان كار چهارگوشه چارچوب را بـه طـور ضـربدري بـه يكديگر متصل مينمايند. چنانچه دو قطر چارچوب كه ريسمان بسته شده آزادانه با يـكديگـر تمـاس داشـته باشـند، نشانگر آن است كه كار به نحو صحيح انجام شده است.

-در هنگام نصب چارچوبهاي داراي كتيبه، بايد دقت نمود كه چارچوب كاملاً به زير نعل درگاه نچسبد و حداقل 1تا 2سانتيمتر فاصله داشته باشد تا در صورت نشست ساختمان به چارچوب فشار وارد نگردد.

-اگر چارچوب داراي آستانه باشد، بايد در موقع نصب آن ترتيبي اتخـاذ شـود كـه رقـوم روي آسـتانه از كـف اصـليساختمان حدود 1تا 2سانتيمتر بالاتر باشد، واضح است كه كاربرد اين نوع چارچوب در جايي است كـه بخواهنـد يـك قسمت از ساختمان از ساير قسمتها جدا باشد، آشپزخانه، حمام، دستشويي و توالت از جمله اين موارد است.

-در مورد چارچوبهاي بدون آستانه، بايد چارچوب طوري نصب شود كه پـايين تـرين قسـمت آن از كـف تمـام شـده ساختمان، طبق نقشه حدود 50ميليمتر پايينتر باشد. در اين حالت كفهاي دوطرف با يكديگر ارتباط خواهند داشت.

در مورد شاخك چارچوب، به خصوص در مورد چهارچوب هـاي كتيبـه دار، بايـد دقـت گـردد كـه شـاخك از بـالاي چهارچوب حدود 20تا 30سانتيمتر پايين تر باشد تا در موقع كندن محل شاخكها و جاگـذاري آنهـا زيـر نعـل درگـاه خالي نشده و ايجاد خطر ننمايد.

–در چهارچوب هاي فلزي فاصله بين چارچوب و ديوار با دوغاب ماسه و سـيمان پـر مـيشـود و ايـن مـلات ريـزي بـه آهستگي انجام مي گردد تا رانش ملات باعث قوسدار شدن عضو قائم چارچوب نگردد

تهران استیر تولید کننده انواع پله پیچ و پله گرد و انواع پله می باشد . شما می توانید با کلیک روی لینک زیر به بخش تماس با ما رفته و سفارش خود را ثبت کنید

تماس با ما


نظر بدهید

*

code