logo-mini

معماری پایدار و شاخصه های آن

Share

معماری پایدار و شاخصه های آن

مفهوم پایداري در معماري این نیست که بناهایی خلق کنیم که صرفاً عمر زیادي را سپري کنند

چون یک بنا با عمر چندین صد ساله با نیازهاي زمان حال هماهنگی ندارند

معماري هایی را می توان پایدار نامید که به نیازهاي زمان حال خود پاسخگو باشد

با کمی تأمل و مطالعه در بناهاي سنتی در می یابیم که در خیلی از این بناها ، شرایط فرهنگی ، اقلیمی ، اصالت و مصالح کاملا رعایت شده است

اما با نیازهاي معماري این زمان و نوع زندگی شهر نشینی و محدودیت هاي موجود هماهنگ نمی باشد

و شرایط و شاخصهایی که امروزه نوعی از معماري را به عنوان (( معماري پایدار )) تعریف می کند

در زمان هاي آینده ممکن است با مفهوم امروزي کاربردي نباشدو در مباحث نوین معماری پایدار و شاخصه های آن سعی بر آن است

تا از اثرات منفی معماري جدید بر محیط زیست کاسته شود و در عوض با بکار گیري مواد و مصالح همگون با محیط و

طراحی ویژه اقلیمی در مصرف انرژي صرفه جویی به عمل آید

معماری پایدار ترکیبی چند ارزشی در بردارد :

زیبایی شناسی ، محیط , اجتماع , هماهنگی با محیط , مصالح مناسب و

که تمام اصول معماري پایدار باید در یک پروسه کامل که منجر به ساخته شدن محیط زیست سالم هم از لحاظ بصري و روانی و هم از لحاظ پاکی می شود، تجسم یابد

دانلود فایل pdf


نظر بدهید